Informaatioverkostojen kilta

Athene

Virat

Näistä linkeistä pääset takaisin vaalit- ja ehdokkaat-sivuille.

Hallitus

Hallitus on killan jokapäiväistä toimintaa pyörittävä porukka. Vuodeksi 2019 hallitukseen haetaan 11 henkilöä. Vuosikurssin mukaisia rajoituksia ei ole, hallituksessa voi istua kuka vain aina phuksista vanhempaan tieteenharjoittajaan. Kuitenkin puheenjohtajan ja phuksikapteenin on erittäin suotavaa olla vähintään toista vuosikurssia.

Killan sääntöjen mukaan hallituksessa on oltava puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 4-8 muuta jäsentä. Alla esitetyistä viroista puheenjohtaja, pääsihteeri ja rahastonhoitaja edustavat pakollisia virkoja, kun taas muut kahdeksan (8) virkaa ovat hyväksi koettuja tehtäviä, joita hallitus esittää valittavaksi.

Alla esitettyjen vaaleissa valittavien virkojen lisäksi tuleva hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt sekä toimii yleisesti puheenjohtajan taisteluparina.

 

Puheenjohtaja

 • Johtaa kiltaa ja sen hallitusta
 • Kutsuu koolle ja johtaa hallituksen kokouksia
 • Huolehtii hallituksen yhteishengestä ja hallituslaisten hyvinvoinnista
 • Vastaa kiltatoiminnan kehittämisestä yli sektorirajojen
 • Valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista
 • Istuu AYY:n neuvostossa yhdessä muiden puheenjohtajien kanssa
 • Toimii tyypillisesti killan edustajana Athenen alumniyhdistyksen hallituksessa
 • Pitää yllä suhteita korkeakoulun ja laitosten johtoon

Puheenjohtaja on hallituksen toiminnan koordinoija ja fasilitoija. Hän johtaa hallituksen kokouksia ja päivittäistä toimintaa, pysyy selvillä kiltatoiminnan kokonaiskuvasta, jakaa tehtäviä ja huolehtii että sovitut asiat tulevat hoidetuksi.

Puheenjohtaja esittää uusia ideoita, kuuntelee ja tukee hallituslaisia, edustaa kiltaa ja hoitaa kaikkia esiin tulevia asioita. Käytännön toiminnan johtamisen lisäksi puheenjohtaja pitää huolta hallituksen jäsenten jaksamisesta ja hallituksen yhteishengestä.

Ensi vuonna puheenjohtajan on myös tärkeä olla kartalla 20-vuotisjuhlavuoteen liittyvien tapahtumien kokonaiskuvasta ja taloustilanteesta.

Puheenjohtajaksi hakijan on suotavaa omata aikaisempaa kokemusta Athenen toiminnasta tai ainakin hallinnollista kokemusta jostain vastaavasta yhdistyksestä.

 

Rahastonhoitaja

 • Hoitaa killan päivittäisen rahaliikenteen
 • Valmistelee budjetin yhdessä hallituksen kanssa
 • Pitää huolta siitä, että budjetissa pysytään
 • Laatii vuoden lopussa killan tilinpäätöksen

Rahastonhoitaja luo yhdessä muun hallituksen kanssa budjetin, jossa määritellään vuoden tulot ja menot. Hän maksaa laskut ja kulukorvaukset sekä laskuttaa yhteistyökumppaneita. Rahastonhoitajan tehtävänä on seurata killan rahaliikennettä ja pitää huoli siitä, että killan rahankäyttö on linjassa suunnitellun budjetin kanssa.

Laskutus ja kirjanpito vaativat järjestelmällisyyttä ja tunnollisuutta, mutta hyvänä apuna toimii taloushallintajärjestelmä. Kirjanpidon osaamisesta on hyötyä, mutta asiat kyllä oppii hyvin vuoden aikanakin. Tässä virassa pääsee kosketuksiin jokaisen sektorin kanssa ja paperihommilta jää kyllä aikaa yleisiin hallitustehtäviin!

20-vuotisjuhlavuonna oman lisänsä tuo tavanomaista suurempi budjetti, aktiivinen talousseuranta ja rahaliikenteen määrä.

 

Sihteeri

 • Laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista
 • Ylläpitää killan jäsenrekisteriä ja käsittelee jäsenhakemukset
 • Huolehtii myytävistä kiltatuotteista
 • Organisoi hallituksen yhteisiä tapahtumia

Sihteeri on virka, joka vaatii asiallisuutta ja tarkkuutta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua laaja-alaisesti killan käytännön toimintaan. Killan sääntöjen mukaan ”sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat killan kokouksista, pitää kirjaa hallituksen toimeksiannoista ja killan jäsenistä sekä huolehtia arkistosta”.

Käytännössä sihteeri huolehtii myös joistain killan juoksevista asioista ja rutiineista sekä organisoi hallituksen yhteisiä tapahtumia, toimien näin puheenjohtajan valppaana oikeana kätenä. 20-vuotisjuhlavuonna sihteeri vastaa tiedonkulusta juhlavuositoimikunnan ja hallituksen välillä osallistuen  toimikunnan kokouksiin.

Sihteerin tehtävä sopii huolelliselle ja oma-aloitteiselle henkilölle vuosikurssiin katsomatta, ja on hallitusviroista phuksiystävällisin.

 

Yrityssuhdevastaava

 • Neuvottelee killan ja yritysten välisiä yhteistyösopimuksia ja toimii yritysten pääyhteyshenkilönä.
 • Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa, jonka kanssa suunnittelee ja toteuttaa killan yritysyhteistyötä.
 • Vastaa rekrytointi-ilmoituksista, yritystapahtumista ja excursioista yhdessä toimihenkilöiden kanssa.
 • Vastaa Marathon-excursiomatkan järjestämisestä yhdessä Marathoonareiden kanssa
 • Istuu AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa

Yrityssuhdevastaava vastaa killan ja yritysmaailman välisestä yhteistyöstä ja killan yritystapahtumista. Samalla hän vastaa merkittävästä osasta killan tuloista yrityssopimusten muodossa (mm. haalari-, excursio-, vuosijuhla-, sitsi- ja kiltahuonesponsoroinnit). Yritysvastaavan suurimpiin tehtäviin kuuluukin tapaamiset ja sopimusneuvottelut yritysten kanssa.

Killan puolella yrityssuhdevastaava johtaa ja koordinoi Athenen dynaamista yrityssuhdetiimiä, johon kuuluvat excu- ja rekrymestarit sekä Marathoonarit.

Tärkeimpiä taitoja yrityssuhdevastaavalle ovat kyky tulla toimeen yritysedustajien kanssa ja ymmärtää heidän tarpeitaan, hallinnoida useita päällekkäisiä projekteja ja niihin liittyvää viestintää, sekä aito innostus levittää tietoa infolaisista ja heidän osaamisestaan. Tässä vastuullisessa tehtävässä pääsee loistavasti kehittämään omia neuvottelu- myynti, ja organisointitaitoja.

 

Isäntä ja Emäntä

 • Vastaavat killan tapahtumien (mm. sitsien ja saunailtojen) järjestämisestä
 • Istuvat AYY:n IE-toimikunnassa

Killan Isäntä ja Emäntä kantavat päävastuun killan tapahtumien käytännön järjestelyistä ja pääsevät eniten vaikuttamaan siihen, minkälaisia tapahtumia todellisuudessa toteutetaan. Tapahtumia järjestämällä oppii kantamaan vastuuta ja organisoimaan tapahtumia aivan uudessa mittakaavassa sekä pääsee hyvin tutustumaan tapahtumissa aktiivisesti käyviin kiltalaisiin.

Kiltatoiminnan lisäksi IE istuu AYY:n IE-toimikunnassa, joka järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia, näistä viime vuosina isoimmat ovat olleet Polin sekä Dipolin Appro. IE myös vaikuttaa toimikuntansa kautta asioihin koko ylioppilaskunnan piirissä. Kaiken lisäksi toimikunta järjestää keskenään hauskoja illanviettoja ja muiden kiltojen IEihin ollaan aktiivisesti yhteydessä.

Athenella IE:ksi on perinteisesti haettu IE-parina eikä yksittäisinä hakijoina. Tämä on suositeltavaa myös tänä vuonna.

 

Phuksikapteeni

 • Vastaa killan phuksitoiminnasta
 • Istuu AYY:n Fuksitoimikunnassa
 • Tekee tiivistä yhteistyötä KV-kapteenin kanssa KV-opiskelijoiden suhteen ja ISOvastaavan kanssa ISOjen suhteen

Phuksikapteenin tehtävä on huolehtia phuksikasvatuksesta eli phuksien kasvamisesta teekkareiksi. Phuksikapteeni huolehtii phuksien hyvinvoinnista ja sujuvasta liittymisestä yliopistoyhteisöön. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedottamista, erilaisten tapahtumien järjestämistä ja yleisesti phuksien asioista perillä olemista. Phuksikapteeni myös järjestää phuksitapahtumia yhdessä muun hallituksen ja Fuksitoimikunnan kanssa.

Vaikka phuksit tulevatkin vasta syyskuussa, alkaa hallituskausi jo tammikuussa ja phuksikapteenin tehtävät jatkuvat aina seuraavan vuoden (mahdolliseen) Wappuun asti. Phuksikapteenin roolissa on tärkeä tehdä tiivistä yhteistyötä KV-kapteenin kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat pääsevät kivasti mukaan kiltaan.

Phuksikapteenin tehtävä ei varmasti ole niitä kaikkein helpoimpia, mutta se on myös erittäin antoisa kokemus! Phuksikapteenin on valintahetkellä erittäin suotavaa olla teekkarilakin omaava, vähintään toisen vuosikurssin opiskelija.

 

KV-kapteeni

 • Vastaa maisteri- ja KV-opiskelijoiden orientaatiosta ja heille suunnatuista tapahtumista sekä integroimisesta kiltaan
 • Istuu AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa
 • Tekee tiivistä yhteistyötä phuksikapteenin kanssa KV-opiskelijoiden suhteen

KV-kapteenin tehtävä on huolehtia maisteriopiskelijoiden sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroimisesta teekkariyhteisöön. KV-kapteeni toimii KV-opiskelijoiden edunvalvonnassa yhdessä KvTMK:n kanssa. KV-kapteeni, samoin kuin phuksikapteeni, on puolitoistavuotinen virka, joka jatkuu aina hallitusvuoden jälkeiseen (mahdolliseen) Wappuun asti.

Suotavaa olisi, että KV-kapteeni olisi teekkarilakin omaava, vähintään toisen vuoden opiskelija, mutta se ei ole pakollista.

 

Opintovastaava

 • Toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoasioista keskusteltaessa ja päätettäessä
 • Vaikuttaa erilaisissa opintoihin liittyvissä kokouksissa
 • Pitää hallituksen ja killan tietoisena opintosektorin kuulumisista
 • Osallistuu aktiivisesti koulutusohjelman kehittämiseen
 • Tekee tiiviistä yhteistyötä hyvinvointigurujen ja abitoimikunnan kanssa

Opintovastaava huolehtii siitä, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin päätöksiä tehdessä. Opintovastaava vastaa yleisesti kaikista opintoihin liittyvistä asioista, seuraa, mitä korkeakoulussa ja tutkinto-ohjelmassa tapahtuu opintoihin liittyen, ja informoi tästä muuta hallitusta ja tarvittaessa myös kaikkia killan jäseniä. Opintovastaava keskustelee aktiivisesti korkeakoulun henkilökunnan kanssa ja toimii siihen suuntaan opiskelijoiden äänitorvena.

Tehtävään on yleensä liittynyt korkeakoulun akateemisen komitean, informaatioverkostojen koulutusneuvoston, kandidaattineuvoston ja AYY:n opintoneuvoston kokouksissa käymistä, sekä erinäisten opintotapahtumien kuten proffakahvien tai erilaisten infotilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä koulutusohjelman kanssa. Opintovastaava tukee myös erityisesti killan abisektoria ja hyvinvointiguruja sekä kehittää yhdessä heidän kanssa kiltalaisten hyvinvointia ja abinäkyvyyttä.

Edunvalvonnan ja yhteydenpidon lisäksi opintovastaava osallistuu aktiivisesti koulutusohjelman sekä kaikkien opintoja koskevien asioiden kehittämiseen ja tapaa niissä merkeissä infon henkilökuntaa säännöllisesti. Lisäksi vuodesta 2017 lähtien opintovastaava ylläpitää varjo-opinto-opasta muiden SCIn opintovastaavien kanssa.

Tehtävä sopii opinnoista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneelle henkilölle, joka haluaa vaikuttaa koulutusohjelmaan ja yliopistoon. Se ei kuitenkaan vaadi nelinumeroista opintopistemäärää tai valmista kontaktiverkostoa – tärkeintä on innostunut asenne ja halu edistää paitsi omia myös kaikkien muiden Athenen jäsenten opintoasioita.

 

Ulkoneuvos

 • Syventää ja luo uusia suhteita Athenen eri sidosryhmien kanssa
 • Athene Angels -yhteistyö
 • Istuu AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa

Athenella on ystäväkiltoja ja -ainejärjestöjä Otaniemessä ja Aallon ulkopuolella. Ulkoneuvoksen tärkeimpinä vastuualueina ovat tapahtumien järjestäminen ja viestintä näiden muiden sidosryhmien kanssa.

Ulkoneuvoksen vastuualueisiin kuuluu myös Athene Angels -yhteistyö, mikä sisältää koordinaatioryhmän kokousten sopimista ja tapahtumien järjestämistä. Koska Athene Angelsien toiminta hakee vielä muotoaan, on ulkoneuvoksella mahdollisuus vaikuttaa tulevaan suuntaan.

Vuonna 2019 olisi suotavaa järjestää Kaljakroketti juhlavuositwistillä. Ulkoneuvos vastaa perustieteiden korkeakoulun kiltojen välisestä yhteistyöstä järjestämällä opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisiä tapahtumia.

Ulkoneuvos varmistaa, että halukkaat kiltalaiset pääsevät käymään tutustumaan myös ulkopaikkakunnilla sijaitseviin järjestöihin ja tapahtumiin. Yhdessä Hyvinvointitoimikunnan kanssa ulkoneuvos osallistuu monien Otaniemen tapahtumien järjestämiseen. Ulkoneuvos myös tukee alumnivastaavia alumnisektorin hoidossa.

Ulkoneuvoksen tehtävässä ovat eduksi hyvät sosiaaliset taidot, huumorintaju, organisointi- ja markkinointikyky sekä verkostoitumisinto.

 

Viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö huolehtii killan viestinnästä. Hänen vastuullaan on:

 • sähköpostitse lähetettävät viikkotiedotteet
 • muu tiedottaminen erilaisissa kanavissa, esim. Athenen torvi -telegramkanavan ylläpito
 • killan sosiaalisten medioiden ylläpito: erityisesti Facebook ja Instagram

Viestintäpäällikön vastuulla on viikkotiedotteiden lähettäminen sekä killan sähköposti- ja muu tiedotus. Tiedottamiseen viestintäpäällikkö käyttää esimerkiksi killan nettisivuja, sähköpostia ja Telegram-kanavaa. Viestintäpäällikkö hallinnoi killan sosiaalisen median profiileja, erityisesti Facebookia ja Instagramia. Vuonna 2019 viestintäpäällikön aisaparina somettamisessa on nyt vaaleissa haettava Somettaja, jonka tehtävä viestintäpäällikön tapaan tuottaa sisältöä Athenen somekanaviin.

Viestintäpäällikkö vastaa myös killan sähköisten viestintäkanavien ylläpidosta ja IT-palveluista yhdessä tietskarijengin kanssa. Viestintäpäällikön vastuulla ovat siis niin athene.fi kuin killan sähköpostilistatkin. Nettisivujen ylläpidossa käytettävän WordPressin oppii helposti, mikäli siitä ei ole aikaisempaa kokemusta ja teknistä tukea saa aina tarvittaessa CTO:lta ja tietskarijengiltä.

Viestintäpäällikön rooli on hieno rooli, sillä se antaa viestintäpäällikölle vapaat kädet muokata killan viestintää ja tuottaa omannäköistä sisältöä. Tehtävässä eduksi on sujuva kirjoitustaito, sillä suuri osa viestintäpäällikön hommasta on tekstin tuottamista ja tiedottamista. Viestintäpäällikkö voi päättää, mitä kanavia tai palveluita haluaa killan viestinnässä käyttää.

Vuonna 2019 viestintäpäällikkö vastaa myös Athene 20 -juhlavuoden tiedotuksesta sekä somepäivittelystä yhdessä Somettajan kanssa.

 

Toimihenkilöt

20v-toimikunta

20v-toimikunta on juhlavuoden toimintaa pyörittävä ydinporukka. Toimikunta kokoustaa säännöllisesti ja huolehtii yhdessä Athene20-juhlavuoden kulusta. Vaalien jälkeen 20v-toimikunta sopii vastuiden jaosta keskenään: he tulevat muun muassa valitsemaan joukostaan toimikunnan puheenjohtajan, joka voi vaihtua mahdollisten aikataulurajoitteden takia vuoden aikana. 20v-toimikunta toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa: erityisesti aktiivinen kommunikointi rahastonhoitajan ja yrityssuhdevastaavan kanssa on tärkeää.

Toimikuntaan haetaan 8 henkilöä, jotka muodostuvat kahdesta 20v-projektitirehtööristä, kahdesta Seminaaritirehtööristä, kahdesta TASSUfest-tirehtööristä ja kahdesta Vuosijuhlatirehtööristä. Tirehtööriksi haetaan yksin eikä parina. Tirehtöörit jakavat vastuut keskenään: ehdotamme, että toinen tirehtööri vastaa muiden vastuiden lisäksi yritysyhteistyön ideoinnista ja toteuttamisesta läheisessä yhteydessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

 

20v-projektitirehtöörit (2)

 • Vastaa päätapahtumien ulkopuolisesta toiminnasta ja toimii linkkinä kiltalaisilta saatuihin 20v-ideoihin
 • Osallistuu aktiivisesti 20v-toimikunnan toimintaan ja tarvittaessa auttaa muita toimikuntia päätapahtumien järjestelyissä

Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia pienempiä tapahtumia juhlavuonna. Tällaisia tapahtumia voisivat olla esimerkiksi Spessu-Wappu-Ullis-Spessu, uusi laulukirja tai vujuviikon näyttely. Projektitirehtöörejä rohkaistaan myös keksimään omia tapahtumia ja sekä auttamaan kiltalaisia toteuttamaan ideoita Athene20-vuodelle.

20v-projektitirehtööriksi haetaan yksin, ei parina.

 

Seminaaritirehtöörit (2)

 • Vastaa maaliskuussa järjestettävästä Athene20v-seminaarista
 • Johtaa semmatoimikuntaa, jonka tehtävänä on tukea tirehtöörejä seminaarin järjestelyissä

Vastaa maaliskuussa pidettävän Athene20v-seminaarin käytännön järjestelyiden sekä ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä semmatoimikunnan kanssa. Hakijoiden on suotavaa olla organisointikykyisiä tekijätyyppejä, joita kiinnostaa luoda kiinnostava tapahtuma niin kiltalaisten, alumnien kuin yritysten näkökulmasta.

Seminaaritirehtööriksi haetaan yksin, ei parina.

 

TASSUfest-tirehtöörit (2)

 • Vastaa TASSUfestin järjestämisestä
 • Johtaa TASSUfest-toimikuntaa, jonka tehtävänä on tukea tirehtöörejä TASSUfestin järjestelyissä

Vastaa elokuussa pidettävän TASSUfestin käytännön järjestelyiden sekä ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä TASSUfest-toimikunnan kanssa. Hakijoiden on suotavaa olla organisointikykyisiä tekijätyyppejä, joilla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä.

TASSUfest-tirehtööriksi haetaan yksin, ei parina.

 

Vuosijuhlatirehtöörit (2)

 • Vastaa Athenen vuosijuhlan Infoähkyn järjestämisestä
 • Johtaa vuosijuhlatoimikuntaa, jonka tehtävänä on tukea tirehtöörejä vuosijuhlan järjestelyissä

Vuosijuhlatirehtöörin vastuulla on järjestää Athenen vuosijuhla Infoähky sekä sitä seuraava Purkusessio-sillis. Tirehtöörin apuna työskentelyssä toimii vuosijuhlatoimikunta. Hakijoiden on suotavaa olla organisointikykyisiä, tuntea vuosijuhlien etiketti ja käytännöt, sekä omata kokemusta tapahtumien järjestämisestä.

Vuosijuhlatirehtööriksi haetaan yksin, ei parina.

 

20v-tapahtumien toimikunnat

Sama henkilö voi halutessaan hakea useampaan Athene20-vuoden tapahtumatoimikuntaan. Ehdotamme, että toimikuntiin voi asettua ehdolle vaalikokokouksessa, mutta lopulliset valinnat tekee 20v-toimikunta, eli 20v-tapahtumien tirehtöörit. Tässä vaiheessa voit siis osoittaa kiinnostuksesi toimikuntatyöskentelystä. Vaalien jälkeen 20v-toimikunta julkaisee hakemuksen, jolla voit hakea yhteen tai useampaan 20v-tapahtumatoimikuntaan, ja jonka perusteella valinnat tehdään.

 

Seminaaritoimikunta (4-6 hlö)

Semmatoimikunnan jäsenet toimivat seminaaritirehtöörien apuna Athene20v-seminaarin suunnittelussa ja järjestämisessä. Jo tämän vuoden puolella Seminaaritoimikunta sopii vastuiden jaosta tirehtöörien kanssa. Joka tapauksessa toiminta on yhdessä ideointia ja toteutusta.

 

TASSUfest-toimikunta (4-6 hlö)

TASSUfest-toimikunnan jäsenet toimivat TASSUfest-tirehtöörien apuna TASSUfestin suunnittelussa ja järjestämisessä. Tämän vuoden aikana ja ensi vuoden alussa TASSUfest-toimikunta sopii vastuiden jaosta tirehtöörien kanssa. Joka tapauksessa toiminta on yhdessä ideointia ja toteutusta.

 

Vuosijuhlatoimikunta (4-6 hlö)

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet toimivat vuosijuhlatirehtöörien apuna Infoähkyn suunnittelussa ja järjestämisessä. Vuoden alussa Vuosijuhlatoimikunta sopii vastuiden jaosta vuosijuhlatirehtöörien kanssa. Joka tapauksessa toiminta on yhdessä ideointia ja toteutusta.

 

Rekrymestari

Rekrymestari edistää kiltalaisten työllistymistä. Rekrymestari välittää rekrytointiviestejä kiltalaisille, ylläpitää Athene Recruitment -telegramkanavaa, sekä vastaa erilaisten rekrytointi- ja yritystapahtumien kuten rekrymessujen ja yritysillan järjestämisestä yhdessä yrityssuhdetiimin kanssa.

 

Excumestari

Excumestari järjestää kiltalaisille tilaisuuksia tutustua oman alan yrityksiin. Hän vastaa excujen käytännön asioista ja erityisesti tapahtumien markkinoinnista. Excujen lisäksi hän järjestää yhdessä yrityssuhdetiimin kanssa yritysillan ja rekrymessut. Hommaan sopii tyyppi, jolla on asennetta ja intoa käydä yrityksissä, sekä oppia miten tapahtumia järjestetään.

 

Marathoonari (1-2)

Marathoonarit järjestävät Athenen excursiomatka Marathonin. Tarvittaessa marathoonarit toimii myös muun yrityssuhdetiimin apuna tapahtumien järjestelyissä ja edustustilaisuuksissa.

Marathoonariksi voi hakea yksin tai parina. Virkaan valitaan joko yksittäinen henkilö tai parina hakeva kaksikko, muttei kahta yksittäin hakevaa henkilöä.

 

TEK-kiltayhdyshenkilö

Tekniikan Akateemisten Liitolla on jokaisessa killassa kiltayhdyshenkilö. Hän jakaa kiltalaisille tietoa kaikista TEKin palveluista ja muista TEKiin liittyvistä asioista.

 

Lukkarimestari

Lukkarimestari johtaa killan lukkaristoa, joka kokonaisuutena vastaa, erityisesti sitseillä, laulattamisesta, laulun johtamisesta, kiltalaisten viihdyttämisestä sekä laulukulttuurin edistämisestä. Lukkarimestari organisoi lukkareiden toimintaa, huolehtii uusien lukkareiden kouluttamisesta ja johtaa lukkariston hankkeita, kuten laulukirjan toteuttamista. Tämän lisäksi Lukkarimestari istuu AYY:n Lukkaritoimikunnassa.

Lukkarimestarilla on suotavaa olla lukkarointikokemusta vähintään yhden lukkarivuoden verran.

 

Lukkarit (5)

Lukkari on lukkari siinä missä mestarinsakin. Lukkarit johtavat laulua, viihdyttävät sitsikansaa ja edistävät killan laulukulttuuria lukkarimestarin johdolla.

 

PikkuIE (6)

PikkuIsännät ja -Emännät ovat killan hallituksessa olevien Isännän ja Emännän apulaisia. He huolehtivat juhlien ja muiden tapahtumien suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä yhdessä IEn kanssa ja näin pitävät Isännän ja Emännän päät sekä erityisesti suunnitelmat kasassa.

Koko Isännistö/Emännistö hoitaa hauskanpitoa unohtamatta tapahtumien suunnittelun ja koordinoinnin yhdessä tuumin, joten tehtävä on arvokas eikä suinkaan aina helpoimmasta päästä.

Perinteisesti vaalikokous on päättänyt, että vastavalittu IE-pari saa valita PikkuIEiden määrän ja valittavat henkilöt erikseen vaalikokouksen jälkeen sen sijaan, että PikkuIEitä olisi valittu vaalikokouksessa. Istuva hallitus ehdottaa tällaista menettelyä myös tänä vuonna.

 

ISOvastaava

ISOvastaavan tehtävä on toimia phuksikapteenin ja KV-kapteenin apuna. ISOvastaavan vastuulla on ISOhenkilöiden rekrytointi ja perehdytys yhdessä phuksikapteenin ja KV-kapteenin kanssa. Phuksikapteenin ja KV-kapteenin keskittyessä phukseihin ja KV-opiskelijoihin, ISOvastaava organisoi ISOtoimintaa.

ISOvastaava istuu AYY:n ISOtoimikunnassa, joka järjestää mm. ISOille erilaisia tapahtumia ja koulutuksia.

 

Hercules & Xena (2)

Liikuntavastaavat pitävät huolta Athenen urheilujoukkueesta Ethanasta. Liikuntavastaavat ilmoittavat Ethanan Unisportin liikuntasarjoihin ja huolehtivat sarjapeleistä tiedottamisesta. He myös kannustavat kaikkia kiltalaisia mukaan pelailemaan, jotta aina saadaan kasaan joukkueellinen innokkaita. Omalla esimerkillä voi tsempata muitakin mukaan, muttei toki jokaiseen peliin tarvitse ehtiä – kunhan joukkue on kasassa, niin homma toimii.

Vuosittaisista tapahtumista Phuksit vs. phabut -futisottelu ja Olympialaiset ovat liikuntavastaavien vastuulla, mutta toki näissä apua saa esimerkiksi phuksikapteenilta. Lisäksi liikuntavastaavat voivat oman innon mukaan järkätä kisakatsomoita tai lajikokeiluja kiltalaisille – ihan mitä vain lajeja tai hauskuuksia mieleen tupsahtaa! Liikuntavastaavat voivat jakaa vastuita keskenään näin halutessaan.

Liikuntavastaavat kuuluvat myös AYY:n liikuntatoimikuntaan. Liikuntatoimikunta kokoustaa melko harvoin ja saattaa järjestää jonkinlaista tapahtumaa yhdessä, mutta perinteisesti tämä on ollut melko pieni osa toimarivirkaa.

Virkaan voi hakea Hercules & Xena -parina tai jompaankumpaan virkaan erikseen yksilönä.

 

Somettaja

Somettaja on Athenen upouusi toimarivirka. Somettajan tehtävänä on tuottaa mielekästä sisältöä killan tapahtumista Athenen sosiaalisiin medioihin: Instagramiin (myös storyt!), Facebookiin ja Twitteriin.

Somettaja toimii yhteistyössä hallituksen viestintäpäällikön kanssa, mutta saa vapaat kädet käyttää omaa luovuuttaan ja kekseliäisyyttään Athenen kanavissa. Oman twistinsä uuteen virkaan luo Athene 20 -juhlavuosi, jonka somepresenssiin Somettaja pääsee vaikuttamaan.

Tehtävä sopii esimerkiksi sometyöstä kiinnostuneelle tyypille, joka haluaa kartuttaa kokemusta postausten tekemisestä ja somettamisesta ylipäänsä yleisönään useampia satoja tyyppejä.

 

Valokuvaaja (3)

Valokuvaaja liikkuu kameroineen siellä missä tapahtuu – tai ainakin kaikissa yli 20 hengen tapahtumissa, sitseistä urheilutapahtumiin. Tapahtumien jälkeen valokuvaajat postaavat kuvat Athenen Flickr-galleriaan.

 

CTO

 • Vastaa killan it-järjestelmien teknisen puolen ylläpidosta
  • Athene.fi
  • olocam
  • Ilmomasiina
  • Info-tv
  • Namubufferi (kun teknistyy)
 • Johtaa ja organisoi Tietskarijengin toimintaa
 • Vastaa killan IT-kehitysprojekteista
 • Järjestää tarvittaessa esimerkiksi hackathoneja IT-kehitystä varten
 • Toimii tarvittaessa teknisenä tukena viestintäpäällikölle

 

Tietskarijengi (4)

 • Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan serverin, Ilmomasiinan, OLOcamin ja muiden mahdollisten palvelujen teknisestä ylläpidosta
 • Toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä
 • Tarvittaessa auttaa viestintäpäällikköä teknisten haasteiden kanssa
 • Tarvittaessa auttaa päätoimittajaa toteuttamaan kiltalehden ei-paperisia numeroita

 

Historioitsija

Killan historioitsijan tarkoitus on säilyttää Athene myös seuraaville sukupolville. Historioitsija huolehtii mm. siitä, että esimerkiksi tapahtumajulisteet ja muu kiltaan liittyvä materiaali päätyy niille kuuluvaan arkistoon tai loppusijoituspaikkaan.

Historioitsija suunnittelee ja toteuttaa Athenen 20-vuotishistoriikkia yhdessä 20v-historiikkitoimikunnan kanssa.

 

20v-historiikkitoimikunta (4-5)

20v-historiikkitoimikunnan jäsenet toimivat historioitsijan apuna Athenen 20-vuotishistoriikin suunnittelussa ja toimitusprosessissa. Tarkemmista vastuista sovitaan yhdessä historioitsijan ja toimikunnan kesken.

 

Kukan päätoimittajat (2)

Kukan päätoimittajat vastaavat Athenen kiltalehdestä. Yhdessä Kukan tiiviin toimittaja-/taittajajoukon kanssa päätoimittajat saavat tuottaa unelmiensa lehteä muiden athenelaisten iloksi.

Tänä vuonna on koettu, että vastuu kiltalehdestä olisi hyvä jakaa useammalle henkilölle varsinkin Wappukukan osalta. Siksi haemme vuodelle 2019 kahta päätoimittajaa.

Kukan päätoimittajaksi haetaan yksin, ei parina.

 

Kukan taittajat (2)

Kukan taittajat vastaavat neljä kertaa vuodessa (3 painettua lehteä ja 1 sähköinen) ilmestyvän kiltalehden ulkoasusta. Kokemus taittamisesta on luonnollisesti toivottavaa.

Kukan taittajaksi haetaan yksin, ei parina.

 

Kukan toimittajat (4-6)

Kukan toimittajat ovat toimituksen ydinjoukkoa ja aktiivisesti mukana Kukan tekemisessä.

Jokainen kiltalainen on tervetullut kirjoittamaan lehteen juttuja, mutta tiivis toimittajajoukko mahdollistaa johdonmukaisen toimitusprosessin, sillä toimittajat sitoutuvat kirjoittamaan lähtökohtaisesti vuoden jokaiseen lehteen.

 

PizzaOrava (1-2)

PizzaOrava vastaa Pizzaa&Pähkinää-tapahtumien järjestämisestä. Järjestettäviä tapahtumia on lukukausien aikana arviolta kerran kuukaudessa. Järjestelyihin kuuluu puhujien hankkiminen ja tapahtumien suunnittelu, tapahtumista tiedottaminen sekä tarjoilun hankkiminen tilaisuuksiin. PizzaOravan tukena toimivat esimerkiksi yrityssuhdevastaava ja alumnisuhdevastaava puhujien hankkimisessa.

PizzaOravaksi haetaan yksin, ei parina.

 

ABInaattori (1-2)

ABInaattoreiden tehtävänä on koordinoida ja organisoida killan abimarkkinointia. Heidän tukenaan toimivat ABInat, joiden toimintaa ABInaattorit johtavat. ABInaattorit vastaavat siitä, että kiltalaisia löytyy esittelijöiksi abi-infoihin ja erilaisiin muihin tapahtumiin.

ABInaattorit järjestävät ABInoiden kanssa myös Athenen ja Prodekon abipäivän ja -sitsit sekä muita pienempiä tapahtumia. Samalla virkaan kuuluu mm. abimarkkinointimateriaalien kehittäminen ja koulutusohjelman tunnettavuuden ja houkuttelevuuden parantaminen.

ABInaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä hallituksen opintovastaavan kanssa. Abimarkkinointi on yksi killan tärkeistä painopisteistä, minkä takia tehtävään kannattaa lähteä hyvällä draivilla ja motivaatiolla.

ABInaattoriksi voi hakea yksin tai parina. ABInaattoriksi valitaan joko yksittäinen henkilö tai parina hakeva kaksikko, muttei kahta yksittäin hakevaa henkilöä.

 

ABIna (4)

ABInoiden tehtävänä on toimia ABInaattoreiden apuna muun muassa abimateriaalien kehittämisessä, ideoinnissa sekä abitapahtumien järjestämisessä. Into abi-infojen pitämiseen ja abimarkkinoinnin kehittämiseen kuuluu ABInan ominaisuuksiin. ABInan tehtävät sopivat hyvin niin nuorelle kuin vanhallekin athenelaiselle.

 

Hyvinvointiguru (1-2)

Hyvinvointiguru vastaa killassa hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja tuo toiminnallaan näitä teemoja näkyvämmäksi osaksi kiltaa.

Hyvinvointiguru voi esimerkiksi järjestää hyvinvointiin liittyviä tapahtumia (taukojumppaa Olkkarilla, mindfulness-koulutusta, keskustelutilaisuuksia ajankäytön hallinnasta, positiivista filosofiaa jne. mitä ikinä keksiikin) ja järjestää yhteislähtöjä opiskelijoiden elämää koskeviin mielenosoituksiin.

Hyvinvointiguru osallistuu myös AYY:n kaikkia aloja yhdistävän, muutaman kerran vuodessa järjestettäviin Sosiaalipolitiikkaneuvoston seminaarityyppisiin tapahtumiin ja toimii yhdyssiteenä killan ja neuvoston välillä. Virka sopii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja  edunvalvonnasta kiinnostuneille.

Hyvinvointiguruksi voi hakea yksin tai parina. Hyvinvointiguruksi valitaan joko yksittäinen henkilö tai parina hakeva kaksikko, muttei kahta yksittäin hakevaa henkilöä.

 

Kulttuurineuvos (1-2)

Kulttuurineuvokset vastaavat killan niin kulttuuri- kuin hupitapahtumistakin. Kulttuurineuvokset organisoivat kiltalaisille monipuolista kulttuuritoimintaa oopperasta leffailtoihin sekä oman mieltymystensä mukaan kaikenlaista hauskaa aktiviteettia kiltalaisille. Killan yhteislähdöt kulttuuritapahtumiin, -esityksiin tai näyttelyihin ovat kultturineuvosten ominta alaa.

Kulttuurineuvokset järjestävät myös athenelaisten omia taitoja esitteleviä tapahtumia, kuten Lightning Talkseja tai piirrustusiltoja.

Kulttuurineuvokseksi voi hakea yksin tai parina. Kulttuurineuvokseksi valitaan joko yksittäinen henkilö tai parina hakeva kaksikko, muttei kahta yksittäin hakevaa henkilöä.

 

Alumnisuhdevastaava (1-2)

Alumnisuhdevastaava vastaa killan alumnisuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu yhteistyön fasilitointi Athene Alumnin ja Aallon AlumniNetin suuntaan, yhteistapahtumien järjestäminen alumnien kanssa sekä koulutusohjelman tukeminen phuksi-alumni- ja phabu-alumni-lounaiden järjestelyissä.

Alumnisuhdevastaavan virkaan haetaan yksin, ei parina.

 

Namutäti/-setä

Namusedän tai -tädin vastuulla on huolehtia siitä, että kiltahuoneen jääkaapissa ja namulaatikoissa on riittävästi täytettä kiltalaisten iloksi. Namusetä/-täti tekee yhteistyötä OTMK:n kanssa. Namutädin- tai sedän virka vaatii hieman viikoittaista aikaa sekä ennen kaikkea halua ja reippautta tehdä kiltalaisia ilahduttavaa työtä.

 

OTMK (4)

Toimikunnan tehtävänä on vastata luokan A117 järjestyksestä, jotta Athenen ikioma OLOhuone palvelisi mahdollisimman hyvin koko kiltaa. Toimikunta vastaa roskien levinneisyyttä pöydillä ja lattioilla rajoittavasta kauhun tasapainosta ja tarvittaessa fasilitoi kollaboraatiota kiltahuoneen kuntoon saattamiseksi.

Käytännön tehtäviin kuuluu pienten korjaustöiden tekeminen, uusien kalusteiden ja tarvikkeiden hankkiminen, Olkkarin viherkasveista ja Athenen puusta huolehtiminen sekä kiltahuoneen kehittäminen. Myös killan kulttuurin kehittäminen mokkajuomien ja lehtiuutejuomien suhteen on toimikunnan vastuulla.

Näitä tehtäviä toteuttaakseen OTMK:n neljä jäsentä voivat sopia keskenään tarkemmasta työnjaosta. OTMK tekee tiivistä yhteistyötä namusedän/-tädin kanssa.

 

ESTIEM – Responsible

ESTIEM – Responsiblen tehtävä on edustaa Athenea ESTIEMin Local Group Helsingissä, joka koostuu Athenesta ja Prodekosta. Hän vastaa tiedotuksesta killalle ESTIEM – tapahtumista ja kuulumisista. Responsible tekee yhteistyötä Prodekon ESTIEM – Responsiblen kanssa tapahtumien järjestämisessä ja muissa ESTIEMiin liittyvissä asioissa.

Kyseinen toimarivirka on sopiva kaikille kiltalaisille vuosikurssista riippumatta – phuksista phabuun. Virassa pääsee helposti tutustumaan prodekolaisiin ja Helsinkiin tuleviin ESTIEMereihin.

 

Häirintäyhdyshenkilöt 1 ja 2

Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai telegrammitse häirintätilanteiden osalta. Hyh käsittelee tilannetta yhteydenottajan kanssa tämän ehdoilla, ja ohjaa tämän tarvittaessa eteenpäin laajemman avun piiriin. Hyh koulutetaan tehtävään mm AYYn häirintäyhdyshenkilöiden avulla. Häirintäyhdyshenkilöiden osalta ehdotamme valittavaksi kaksi henkilöä, jotka ovat keskenään eri sukupuolta ja vuosikurssia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kiltalainen kokee vähintään toisen häirintäyhdyshenkilön itselleen helposti lähestyttäväksi.

Killan häirintäyhdyshenkilön virkaa ja sen tavoitteita on tarkoitus kehittää jatkuvasti. Hallitus luo niistä tarkemman ohjeistuksen vaalikokouskutsun liitteksi. Näkökulmia häirintäyhdyshenkilöiden rooliin ja tehtäviin liittyen voi antaa tämän lomakkeen kautta.

 

HallOpEd-halukkaat

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden edunvalvojina eri koulun toimielimissä, joista keskeisimpiä athenelaisille ovat informaatioverkostojen koulutusneuvosto, perustieteiden akateeminen komitea (PAK) ja perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto. Hallopedejä ei valita killan sisäisin vaalein, vaan hallopedit valitaan ylioppilaskunnan tasolla hakemusten sekä kiltojen lausuntojen perusteella. Viime vuosien aikana Athenessa on ollut tapana koordinoida sitä, mihin neuvostoihin halukkaat hakevat. Tämän tarkoituksena on ollut varmistaa, että kaikkiin olennaisiin neuvostoihin saadaan killalta edustaja.