Informaatioverkostojen kilta

Athene

Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 12.3.2019 ja 14.5.2019 sekä rekisteröity yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksessa 25.6.2019.

1 NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA KIELET

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Informaatioverkostojen kilta Athene ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§ Killan tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa heidän opiskeluun liittyviä etujaan korkeakoulussa ja yliopistotasolla sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi:

 1. järjestää kokouksia, juhlia, opinto- ja huviretkiä;
 2. järjestää opintoihin, korkeakouluun, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
 3. hoitaa killan sisäistä tiedotustoimintaa;
 4. auttaa uusia jäseniään perehtymään korkeakouluun ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
 5. pitää yhteyttä alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin sekä killan vanhoihin jäseniin;
 6. välittää voittoa tavoittelematta opintoihin liittyvää materiaalia jäsenistölle;
 7. pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston, Perustieteiden korkeakoulun, Tietotekniikan laitoksen, Tuotantotalouden laitoksen, alan ammatillisten järjestöjen, yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

3§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää illanviettoja, arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia sekä muita niihin verrattavia tapahtumia, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se kerää jäsenmaksuja.

Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Killan kielet

Killan virallinen kieli on suomi.

2 JÄSENET JA MAKSUT

5§ Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus-, kunnia- ja yhdistysjäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toimintaa tukeva henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistysjäseneksi voidaan valita toinen rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ja toimintatarkoitus ovat killan hengen mukaisia, eivätkä miltään osalta riko killan sääntöjä.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) killan jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. Killalla voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä.

6§ Jäsenluettelo

Killan on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle kotipaikkaansa, yhteystietoihinsa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

7§ Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle lukuvuosittain jäsenmaksun syyskuun loppuun mennessä. Lukuvuodella tarkoitetaan Aalto-yliopiston lukuvuotta. Jäsenmaksujen suuruuden määrää killan vuosikokous. Jäsenmaksuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole kunniajäsenillä.

8§ Killasta eroaminen

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole kahden kuukauden kuluessa suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan.

9§ Killasta erottaminen ja muut rangaistuspäätökset

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää ole AYY:n jäsen tai joka on törkeästi toiminut vastoin killan tarkoitusta. Tällöin erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena tai sähköpostitse erotetulle jäsenelle, joka on ilmoittanut killalle sähköpostiosoitteensa.

Hallitus voi kieltää määräajaksi jäsenen osanoton killan toimintaan joko osittain tai kokonaan, mikäli hän on toiminnallaan tuottanut haittaa killalle tai sen toiminnalle. Kielto ei koske killan kokouksia.

Ennen erottamis- tai rangaistuspäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiselle asiassa.

10§ Erottamis- tai rangaistuspäätöksestä valittaminen

Erotetulla tai rangaistulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä killan kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmenneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut erottamispäätöksestä tiedon ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 KILLAN KOKOUKSET

11§ Killan kokoukset

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12§ Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä helmi- tai maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 2. tilikertomus ja tilinpäätös;
 3. toiminnantarkastajien lausunto;
 4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
 7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;
 8. killan jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi lukuvuodeksi.

13§ Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä loka- tai marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. hallituksen puheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 2. killan muiden toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 3. kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 4. killan oltermannin valinta.

Oltermanni valitaan Aalto-yliopiston opettajiston keskuudesta yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan killan ja korkeakoulun välistä yhteydenpitoa varten.

14§ Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) killan äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa, Aalto-yliopiston lukukausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa.

15§ Oikeudet killan kokouksissa

Killan kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaikilla killan jäsenillä. Jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneilla varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

Killan kokous voidaan kokouksen päätöksellä välittää suorana lähetyksenä internetiin. Vain kokouspaikalla olevat jäsenet voivat olla kokouksessa läsnä ja käyttää ääni-, puhe- tai esitysoikeuttaan.

16§ Päätöksenteko

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17§ Koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava sähköpostitse killan jäsenistölle vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, Aalto-yliopiston lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

18§ Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

19§ Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23§:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20§ Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan. Tästä on oltava maininta kokouskutsussa. Vapautettaessa hallitus tai sen jäsen tehtävistään on päätöksen synnyttävä kolmenneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

4 HALLITUS

21§ Hallitus

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä viidestä yhdeksään (5-9) muuta jäsentä.

Vain killan varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia killan hallituksen puheenjohtajaksi.

22§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa;
 2. valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
 5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 7. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;
 8. edustaa kiltaa.

23§ Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, kutsuu koolle killan kokoukset sekä valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista.

Hallituksella on oltava varapuheenjohtaja, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja voidaan valita vaalikokouksessa. Jos varapuheenjohtajaa ei valita vaalikokouksessa, hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan tulee olla killan varsinainen jäsen.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa killan taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

24§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25§ Killan nimenkirjoittajat

Killan nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Näistä toisen on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi oikeuttaa killan varsinaisen jäsenen kirjoittamaan nimen yksin.

5 TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT

26§ Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisena ja toimihenkilöitä voivat asettaa killan kokous ja hallitus. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

6 HALLINTO JA TALOUS

27§ Toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28§ Toiminnantarkastajat

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan killan hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

29§ Killan tunnukset ja merkit

Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.

30§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

31§ Killan purkautuminen

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2. pykälän mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

32§ Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

33§ Säännöissä määräämättömät asiat

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslakia.

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n merkkiohjesääntö

Tunnus- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu killan tunnukset sekä tunnusta ilmentävät merkit ja lippu sekä näiden käyttö.

Tunnus- ja merkkiohjesäännön on vahvistanut yhdistyksen kokous 15.3.2022.

1§ Killan tunnus

Killan tunnus on musta puolikypärä ja silmä valkoisella pohjalla. Tunnus voi esiintyä myös ilman valkoista pohjaa. Tunnuksen käytöstä päättää hallitus.

2§ Killan lippu

Killan lippuun on kuvattu musta killan tunnus valkoisella pohjalla. Lippu on kiinnitetty puuvarteen, jonka päässä on Minervan pöllö.

Lipun mitat ovat 100 cm kertaa 140 cm.

3§ Lipun käyttö

Lippua käytetään killan merkittävissä juhlatilaisuuksissa tai kun hallitus niin päättää.

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden teekkarin kunniavartio. Lipunkantaja sekä kunniavartio pitävät aina teekkarilakkia. Kunniavartio kantaa vihreä-mustia airutnauhoja, joissa musta on alempana. Kunniavartiossa on kaksi henkilöä – lipunkantajan oikealla puolella olevalla airutnauha kulkee vasemman olkapään yli, ja vasemmalla puolella olevalla oikean olkapään yli. Lipun kantajan sekä kunniavartion kokoonpanon päättää hallitus.

Lippu tervehtii valtionpäämiestä, Suomen lippua, kansallislaulua sekä vainajia siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja nostetaan tämän jälkeen ylös. Lisäksi tervehditään ansiomerkkejä jaettaessa sekä muistomerkkejä ym. paljastettaessa.

4§ Lipun säilytys

Lipun säilytyksestä ja hoidosta vastaa killan puheenjohtaja. Käytöstä poistettava lippu arkistoidaan.

5§ Rintamerkit

Rintamerkissä on kaiverrettuna killan tunnus, ja sen sivujen pituudet ovat 13, 16, 15 ja 15 millimetriä. Merkkejä on kolmenlaisia: kultaisia, hopeisia ja pronssisia.

6§ Kultainen rintamerkki

Kultainen merkki voidaan myöntää killan toiminnassa erityisen ansioituneelle tahi kiltaa muuten suuresti auttaneelle henkilölle. Vuosittain jaettavien merkkien lukumäärä on 0-4 kappaletta, ja niiden jaosta päättää hallitus.

Hallituksen tulee tehdä kirjallinen selvitys siitä, millä perusteilla kunkin kultaisen merkin saaja on valittu, ja välittää se seuraavan vuoden hallitukselle tiedoksi.

7§ Hopeinen rintamerkki

Hopeisen merkin käyttöön ovat oikeutettuja killan hallituksen nykyiset ja aiemmat jäsenet.

8§ Pronssinen rintamerkki

Pronssisen merkin käyttöön ovat oikeutettuja kaikki killan nykyiset ja entiset jäsenet.

9§ Epiteetti

Epiteetti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai tuottanut suurta iloa kanssakiltalaisille. Epiteetin saaminen ei edellytä pitkää kiltauraa, vaan oikeanlaista ja ihailtavaa asennetta sekä valmiutta toimia kaverin hyväksi.

Vuosittain jaettavat epiteetit nimetään kreikkalaisen mytologian Athene-jumalan jonkin epiteetin eli lisänimen mukaan. Epiteetti on muodoltaan kaulakoru. Epiteettiin on kaiverrettuna killan tunnus, saajan nimi sekä vuosittain valittava epiteettiteema.

Vuosittain jaettavien epiteettien määrä on 0–8.

10§ Merkkien käyttö

Ansiomerkkejä käytetään akateemisissa tilaisuuksissa akateemisena kunniamerkkinä. Rintamerkkejä käytetään vain yhtä kerrallaan.

11§ Merkkien jako

Kultaisen rintamerkin saajat ja epiteetin saajat julkistetaan ja merkit jaetaan vuosijuhlassa. Hopeisten ja pronssisten rintamerkkien jakotavasta päättää hallitus.

12§ Merkkien ja kiltanauhan hinta

Hopeisten ja pronssisten merkkien sekä kiltanauhan hinnan määrää hallitus. Kultaisen merkin tai epiteetin saaja on vapautettu kustannuksista.

13§ Killan nauha

Athenen kiltanauha on 21 mm leveä ja sen värit sekä vastaavat leveydet ovat ylhäältä lukien
metsänvihreä (13 mm), hopea (3 mm) ja musta (5 mm)

14§ Kiltanauhan käyttöoikeus

Kiltanauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä. Killan hallituksella
on oikeus myöntää nauhan käyttöoikeus huomionosoituksena myös henkilölle, joka ei ole
killan nykyinen tai entinen jäsen. Nauhaa ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole sen
käyttöoikeutta.

15§ Kiltanauhan käyttötapa

Kiltanauhaa kannetaan oikealta olalta alas vasemmalle lantiolle siten, että musta väri on
alimpana. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Kiltanauhaa voi kantaa myös ruusukkeena
asun oikeassa miehustassa, jolloin pystysuunnassa kulkevassa nauhassa musta väri jää
kantajan sydämen puolelle. Puvun, jakkupuvun tai vastaavan kanssa nauhaa voi
vaihtoehtoisesti kantaa myös puvun takin vasemmassa kauluksessa siten, että se on
kohtisuorassa kauluksen ulkoreunaan nähden ja musta väri on alimpana. Nauhan käyttö
edellyttää asianmukaista asua. Nauhan tulee olla käytettäessä puhdas ja ehjä.

16§ Puheenjohtajan kääty

Killan puheenjohtajan kääty on prossinen ketju, jossa on kuvattu pronssista Athenen tunnus sekä oliivinlehviä.

Käätyä käyttää killan puheenjohtaja juhlallisissa tilaisuuksissa. Puheenjohtajan kääty on puheenjohtajan auktoriteetin symboli.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voi muuttaa killan kokous.

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n rahasto-ohjesääntö

Rahasto-ohjesäännön on vahvistanut yhdistyksen kokous 23.3.2021.

TARKOITUS 

1§ Rahastoinnin tarkoitus on säilyttää, hajauttaa ja kasvattaa Informaatioverkostojen kilta Athene ry:lle kertynyttä varallisuutta. 

TOIMINTA 

2§ Kiltakokous valtuuttaa Athenen hallituksen sijoittamaan killan varallisuutta 3§ ja 7§ mukaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimaan varainhoitorahastoon Pharos ISIN: FI0008801907 (A / kasvu).

3§ Killalla on oltava likvideinä rahavaroina, tai tähän verrattavissa olevana varallisuutena vähintään 15.000 euroa. 

4§ Rahaston varoja voidaan kiltakokouksen päätöksellä käyttää killan tarkoituksen mukaisten projektien ja hankkeiden rahoittamiseksi.

5§ Killan hallituksen tulee esittää tilannekatsaus rahaston varoista vuosikokouksessa.

6§ Mikäli Seligson & co Varainhoitorahasto Pharos rahaston sijoituspolitiikka, rahasto-osuuksien merkintä- tai lunastusmahdollisuudet, sijoituksista perittävät kulut tai muu sijoituksen soveltuvuuteen vaikuttava seikka olennaisesti muuttuu, taikka rahasto lakkautetaan, tulee hallituksen esitellä kiltakokoukselle uusi versio rahasto-ohjesäännöistä.

KARTUTTAMINEN 

7§ Rahastoa voidaan kartuttaa vapaasta pääomasta hallituksen päätöksellä 5000 euron saakka yhden kalenterivuoden aikana, kuitenkin niin, että se ei aiheuta ristiriitaa 3§ mainitun rajan kanssa. Tätä suurempien rahasummien rahastoinnista päättää kiltakokous. Yli 3000 euron sijoitus on hajautettava ajallisesti. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa myös lahjoitusvaroilla sekä rahaston pääoman tuotoilla. 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

8§ Näitä sääntöjä voi muuttaa killan kokous.